parent solo logo

Resources

+ - Enquêtes en studies in België en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Alleenstaande ouders in Vlaanderen. Een analyse van kwetsbaarheid bij alleenstaande ouders in Vlaanderen vergeleken met ouders in koppelverband.

C. Van Peer (Vlaamse Statistische Autoriteit)  
  
Een rapport die tot stand kwam in een samenwerking tussen de Vlaamse Statistische Autoriteit en het Departement Zorg van de Vlaamse overheid, 2023.     
In dit rapport worden de verschillen en gelijkenissen tussen eenoudergezinnen en koppelgezinnen onderzocht op meerdere domeinen van het dagelijkse leven. Meer lezen.

Genderongelijkheid op het vlak van huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

M. Wagener, B. Leclercq, S. Guisset, C. Salembier, D. Van Vooren.
Samenvatting van de analytische studie uitgevoerd door een multidisciplinair team van de UCLouvain van mei 2022 tot mei 2023.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren tot nu toe onvoldoende cijfergegevens beschikbaar om genderongelijkheid op het vlak van huisvesting in kaart te brengen. De analytische studie die, in opdracht van Brussel Huisvesting, uitgevoerd werd door een multidisciplinair team van de Université catholique de Louvain, maakt komaf met deze situatie. Ontdek hier de samenvatting van het verslag.

De rol van kinderopvang voor alleenstaande ouders

A. Devaux.        
Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in het Sociaal Werk, 2021

In deze masterproef wordt verkend welke rol kinderopvang heeft voor alleenstaande ouders. Uit literatuur blijkt dat kinderopvang drie functies heeft: economisch, sociaal en pedagogisch. De economische functie houdt kortweg in dat de combinatie arbeid en gezin gefaciliteerd wordt door kinderopvang. Ook op sociaal vlak heeft kinderopvang nut, zo zouden ouders er een sociaal netwerk kunnen opbouwen. En tot slot, de pedagogische functie waarmee wordt gewezen op de positieve invloed van kinderopvang op de ontwikkeling van het kind. 

Alleenstaande ouders : they can do it !

L. De Smet.
Enquête gevoerd door Zij-Kant, 2017

Dit artikel is het resultaat van een kwalitatieve enquête gevoerd bij alleenstaande ouders. De auteur vermeldt er de positieve en negatieve aspecten van alleenouderschap, zoals deze werden aangehaald door de ondervraagde personen vooraleer een lijst met aanbevelingen op te maken met het oog op het verbeteren van de situatie van eenoudergezinnen.

Alleenstaande ouders minst tevreden met het leven

C. Van Peer.        
Studiedienst Vlaamse Regering, Departement Kanselarij en Bestuur, mei 2017.

Personen die zonder kinderen met een partner samenwonen, zijn in het algemeen het meest tevreden met hun leven. Alleenstaande ouders kennen de laagste levenstevredenheid. Bovendien geven alleenstaande ouders aan beduidend minder tevreden te zijn met hun levensstandaard dan samenwonende partners. Meer lezen.

Alleenstaande ouders op de arbeidsmarkt in Vlaanderen en de EU

C. Van Peer.        
Studiedienst Vlaamse Regering, Departement Kanselarij en Bestuur, juni 2016

Alleenstaande ouders zijn minder actief op de arbeidsmarkt. Dit is niet alleen in Vlaanderen het geval, in vele Europese landen doet zich hetzelfde fenomeen voor. Waar ouderschap op zich geen rem zet op arbeidsdeelname, doet moederschap dat wel. In de meeste EU28-landen zijn alleenstaande moeders bovendien minder actief dan moeders die met een partner samenwonen. Ook in het Vlaamse Gewest ligt de werkzaamheidsgraad van alleenstaande moeders 9 procentpunten lager dan die van moeders in een koppelhuishouden. Nochtans vormen alleenstaande moeders een sociologisch steeds belangrijker wordende groep in een samenleving waar (echt)scheiding een dagelijkse realiteit is. Meer lezen.

Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

M.Englert, S.Geczynski.
Specifieke aanvullende informatie bij een vorig verslag die voortvloeit uit de samenwerking tussen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid, 2015

Dit document verduidelijkt de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt door een stand van zaken op te maken van de ongelijkheid waarvan zij het slachtoffer zijn, alsook van de kansarmoede waarvan zij vaker het slachtoffer zijn. Ook de verschillende behandeling van mannen en vrouwen in het recht wordt aangekaart.

Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in België

D. Frans, N. Van Mechelen, W. Van Lancker (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck)
Tijdschrift voor Welzijnswerk; 2014. 

Deze bijdrage betreft een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit het onderzoeksrapport uitgevoerd in opdracht van de Koning Boudewijnstichting :  een Kwantitatieve en kwalitatieve studie gevoerd in samenwerking met het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. Dit gekruist onderzoek omvat aanbevelingen over alleenouderschap in het kader van de verzoening tussen het privéleven, het beroepsleven, de kinderopvang, school, kinderbijslag, onderhoudsgeld, huisvesting, steun aan ouders, gezondheid en gender. 
Het artikel lezen.

Eenoudergezinnen in Brussel – Status quaestonis en perspectief

Th. Lemaire, M. Wagener, 
Technisch platform inzake Alleenouderschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, november 2013

Dit onderzoek dat in samenwerking met verschillende spelers werd gevoerd, waaronder M. Wagener, rond een thesis over de Trajectoires de la monoparentalité  à Bruxelles : les  femmes face aux épreuves de la parentalité geeft een globaal overzicht van het alleenouderschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U vindt er:

  • Een definitie van het eenoudergezin;
  • Statistieken (die dateren van 2012);
  • Een waarschuwing voor de toegenomen risico’s op kansarmoede bij eenoudergezinnen;
  • Een opname van de genderdimensie in de problematiek;
  • Een lijst met aanbevelingen/voorstellen van maatregelen onder meer inzake de verbetering van de toegankelijkheid tot huisvesting, kinderopvangdiensten.

Het gaat om het basisdocument op basis waarvan het initiatiefadvies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgewerkt. Het onderzoek lezen.

Sociale steunrelaties van alleenstaande moeders in armoede

D. Anciaux          
Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van ‘master in sociaal werk, 2012

Op basis van de wetenschappelijke assumptie dat alleenstaande moeders in armoede in sociaal isolement leven of een beperkt sociaal netwerk hebben, gaat dit onderzoek na op welke manier alleenstaande moeders in armoede zelf hun sociale steunrelaties ervaren. Hierbij wordt er onderzocht tevens de invloed van sociale steunrelaties op de combinatie van arbeids- en gezinstaken en daarmee samengaand op de ruimere maatschappelijke positie.

+ - Actiepistes en aanbevelingen

Timmeren aan gelijkheid binnen sociale huisvesting

Brussel Huisvesting
Sociale huisvesting heruitvinden: gids voor een inclusieve benadering, oktober 2023

Deze gids werd gepubliceerd om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het vlak van sociale huisvesting te bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om dat op openbare huisvesting toe te passen werd een werkgroep samengesteld met sociale huisvestingsoperatoren, leden van het Kabinet van de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting en Gelijke Kansen, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en genderdeskundigen. Deze gids stelt voor dat de besturen hun modelbestekken, de minimale technische voorschriften en de procedures voor overheidsopdrachten wijzigen zodat het begrip ‘gender’ in aanmerking genomen wordt bij de productie van sociale woningen.

Memorandum van de School voor sociale transformatie - Eenouderschap en Jonge Kinderen.

De School voor Sociale Transformatie is een initiatief van het Forum - Bruxelles contre les inégalités, Bruxelles Laïque, het Conseil bruxellois de coordination sociopolitique en de Federatie van de Maatschappelijke Diensten. Voor de derde editie van de SST (juni 2023) bracht een raadpleging van de Brusselse hulp- en zorgverstrekkers drie thema's aan het licht, waaronder "De onzekerheid van eenoudergezinnen en de toegankelijkheid van kinderopvang". Professionals, praktijkmensen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen deelnamen. Tijdens deze dagen bundelden ze hun kennis om oplossingen te vinden en aanbevelingen op te stellen met het oog op de verkiezingen die gepland zijn voor juni en oktober 2024. Deze aanbevelingen en hefbomen voor sociale verandering zijn samengebracht in dit document.

Initiatiefadvies betreffende de voorstellen van actiepistes om de situatie van alleenstaande ouders te verbeteren, onder meer op basis van de aanbevelingen van de studie van het Territoriaal Pact « Eenoudergezinnen in Brussel, status quaestionis in
perspectief » 

Initiatiefadvies van Brupartners, sept. 2016
In dit plan, baseert de Economische en Sociale Raad (nu, Brupartners) zich op de studie uitgevoerd door het territoriaal platform in 2013:

Dit herneemt de kerncijfers (2012). Dit biedt actiepistes aan inzake mainstreaming, informatie en begeleiding (de toegang tot informatie en begeleiding van alleenstaande ouders bevorderen ten aanzien van de materiële hulp, de dagelijkse hulp bij huishoudelijke taken, psychologische ondersteuning, hulp om uit zijn isolement te geraken, economie/tewerkstelling (exhaustief informeren over de verschillende formules inzake loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, … ), huisvesting, socio-culturele en buitenschoolse activiteiten, ruimtelijke ordening en mobiliteit.
Het plan lezen.

+ - En elders ?

(FR) Quelques constats sur la monoparentalité au Québec

Studie uitgevoerd door de Conseil du statut de la femme, maart 2019.
Deze studie analyseert de sociale voorstelling van alleenouderschap tussen de 19de en de 21ste eeuw, geeft een overzicht van de evolutie van alleenouderschap in de loop van de laatste decennia en geeft een socio-economisch beeld van de huidige eenoudergezinnen in Québec.

Eenoudergezinnen

Studie verwezenlijkt door het Jeugdinstituut, 2015.
Deze studie analyseert de verschillende aspecten van het leven van eenoudergezinnen in Nederland.