ALLES OVER JE RECHTEN

Op Parentsolo vind je informatie over je rechten als alleenstaande ouder met kind(eren) in Brussel.
De informatie is onderverdeeld in 8 thema’s.

Belastingen

Hoe werkt het?

De belastingvoordelen voor eenoudergezinnen spelen op verschillende domeinen: verhoging van het belastingvrij minimum, verlaging van de kosten voor kinderopvang, vermindering van de beroepsvoorheffing, co-ouderschap, onderhoudsgelden en verlaging van de onroerende voorheffing.

Ze vallen onder federale bevoegdheid en worden beheerd door de FOD Financiën. Uitzondering hierop is de onroerende voorheffing die vanuit fiscaliteit.brussels wordt geregeld.

Vous pouvez y accéder via des formulaires en ligne ou contactant le SPF Finances.

Verhoging van het belastingvrij minimum en kosten voor kinderopvang

De belastingvrije som wordt verhoogd voor elk kind ten laste. Dat betekent dat het inkomen waarop je niet belast wordt, stijgt. Daarnaast is er een extra verhoging voor alleenwonenden met één of meerdere kinderen ten laste. Voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018), bedraagt die extra toeslag €1.580.

Als je beroepsinkomsten onder een bepaald bedrag blijven, geniet je een extra toeslag.

Dit voordeel wordt automatisch toegekend aan alleenwonende ouders met kind(eren) ten laste.

Co-ouderschap

Wie de kinderen ten laste neemt, geniet een belastingvoordeel onder de vorm van een verhoogde belastingvrije som. Dit voordeel wordt in principe alleen toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscaal domicilie hebben.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de belastingvoordelen voor de kinderen 50/50 worden verdeeld onder de ouders. Dat wordt het stelsel van fiscaal co-ouderschap genoemd.

 Je moet een afschrift van de overeenkomst of van de rechterlijke beslissing ter beschikking houden van de administratie.

Belastingvermindering voor kinderopvang

Je kunt ook een belastingvoordeel genieten als je de opvangkosten van kinderen jonger dan 3 jaar in je belastingaangifte opneemt.

Vermindering van beroepsvoorheffing

De beroepsvoorheffing wordt verlaagd in het geval van een alleenstaande ouder. Deze vermindering voor een ongehuwde ouder bedraagt €36 per maand, op voorwaarde dat hij of zij het/de kind(eren) ten laste heeft.

Onderhoudsbijdragen

80% van je regelmatig betaalde onderhoudsgelden is aftrekbaar van je netto belastbaar inkomen. Deze maatregel werd ingevoerd om stiptere betalingen aan te moedigen.

Vermindering van onroerende voorheffing

Je hebt recht op een vermindering van de onroerende voorheffing voor de woning die je betrekt als eigenaar of als huurder als je gezin de volgende personen telt:

  • minstens twee kinderen in leven (zie hierna), en/of
  • een gehandicapte persoon, en/of
  • een andere persoon ten laste, die deel uitmaakt van je familie, of de familie van je echtgeno(o)t(e) of wettelijke of feitelijke samenwonende (bijvoorbeeld een bejaarde ouder).

De kinderen in leven moeten met je gezin verbonden zijn op 1 januari van het jaar. Het kan gaan om:

  • je eigen kinderen
  • een kind van een vorige verbintenis, met inbegrip van kinderen in co-ouderschap (al dan niet fiscaal ten laste).

Voor de kinderen in co-ouderschap: het bestaan van het gezamenlijk ouderlijk gezag en de gelijkmatige huisvesting moeten worden aangetoond door de ouder die de aanvraag indient.

Het bedrag van de vermindering per kind ten laste varieert van €62,50 per kind tot €125.

ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN IN JE BUURT

- 1 resultaat(en) -

Unieke adres

KaartLijst

FOD FINANCIËN - DIENST VOOR ALIMENTATIEVORDERINGEN - BRUSSEL

Meer lezen
Geen enkele structuur voldoet aan deze zoekcriteria

JULLIE VRAGEN

over belastingen